O spolku

"DOUFEJ VE SPRAVEDLNOST, ALE BUĎ PŘIPRAVEN I NA BEZPRÁVÍ"

Lucius Annaeus Seneca (4 př. n. l. – 65 n. l.)

O SPOLKU

IUS INFINITUM z.s. vznikl při Fakultě právnické ZČU v Plzni v srpnu roku 2011 a v současné době má zhruba 30 členů z řad studentů, absolventů i pedagogů. Náplní naší práce je snaha propojit svět studentů se světem absolventů, zaměstnanců fakulty a také se světem advokátů, soudců, exekutorů atd. Jednoduše řečeno chceme pomyslné části právnického světa sjednotit v jeden celek, jehož existence bude ku prospěchu všech. Mezi aktivity spolku patří zejména pořádání vzdělávacích konferencí, přednášek, vědeckých konferencí, workshopů, zvyšování odborných znalostí členů sdružení, publikování v právní oblasti, ale také v dalších společenskovědních oborech chceme studentům dokázat, že není těžké se s významnými osobnostmi setkávat na vlastní oči a diskutovat s nimi na různá témata a získávat tak nové znalosti a zkušenosti. To vše v rámci šíření a hájení dobrého jména a pověsti Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

Mimo vzdělávací aktivity spolku spadá dále akvizice akademické obce, tj. studentů, absolventů a akademických pracovníků Fakulty právnické ZČU v Plzni a jejich dalších podporovatelů, ale i pořádání společenských, sportovních a turistických akcí podporující účel spolku. Členové spolku, zejména pak studenti Fakulty právnické ZČU v Plzni, tak mají unikátní příležitost získat zkušenosti v oblastech, do kterých se jen velice těžko proniká, mají možnost seznámit se se zajímavými osobnostmi nejen právnického života a také se společně podílet na dalším rozvoji Fakulty právnické ZČU v Plzni.

V Plzni dne 30.09.2016

Mgr. Bc. Michal Volf
Ředitel IUS INFINITUM z.s.

O FAKULTĚ PRÁVNICKÉ ZČU V PLZNI

Fakulta právnická ZČU v Plzni vznikla v roce 1993 na základě stále vzrůstající potřeby právníků v době transformace sociálního i právního řádu a ekonomiky po roce 1989. Jedná se o nejmladší ze čtyř právnických fakult v České republice. První absolventi Fakulty právnické ZČU v Plzni promovali v roce 1998 a od té doby z fakulty vzešlo několik tisíc absolventů. Po úspěšně zvládnutém těžkém krizovém období let 2009 – 2013 má Fakulta právnická ZČU v Plzni v současné době opět plně akreditován magisterský studijní program právo a právní věda (obor Právo) včetně možnosti vykonávat státní rigorózní zkoušku, dále bakalářský studijní program Právní specializace (obor Veřejná správa), nově i s navazujícím magisterským studijním programem Veřejná správa (obor Veřejná správa) a také doktorský studijní program Teoretické právní vědy (obor Občanské právo). To vše díky nepolevující snaze vedení fakulty v čele s děkanem doc. JUDr. Janem Paulym, CSc., ale i ostatních členů akademické obce, studentů i absolventů.

(Zdroj: Fakulta právnická ZČU v Plzni, www.fpr.zcu.cz)

Vedení spolku

Spolek je spravován pětičlennou správní radou, která ze svého středu volí předsedu správní rady a tajemníka. Statutárním orgánem spolku je ředitel.

Dozvědět se více
demo
demo
demo