Projekty

REALIZOVANÉ PROJEKTY SPOLKU

Mezi aktivity spolku IUS INFINITUM z.s. patří zejména pořádání vzdělávacích konferencí, přednášek vědeckých konferencí, workshopů, zvyšování odborných znalostí členů spolku i studentů Fakulty právnické ZČU v Plzni, publikování v právní oblasti, ale také v dalších společenskovědních oborech. Chceme studentům dokázat, že není těžké se s významnými osobnostmi setkávat na vlastní oči a diskutovat s nimi na různá témata a získávat tak nové znalosti a zkušenosti. To vše v rámci šíření a hájení dobrého jména a pověsti Fakulty právnické ZČU v Plzni. Zmínit lze například dlouhodobou spolupráci s Fakultou právnickou ZČU v Plzni v rámci pořádání jejího každoročního dne otevřených dveří či studentské odborné činnosti, rovněž pořádání „Lidskoprávního moot courtu 2012“ (13.12.2012), spolupořádání mezinárodní konference „Aktuální otázky rozhodčího řízení (26.10.2012), pořádání „Návštěvy Ústavního soudu ČR, Nejvyššího soudu ČR a brněnské pobočky České advokátní komory (23.-24.05.2012). Podrobnosti o dalších projektech spolku se dozvíte níže.

FACEBOOKOVÁ STRÁNKA IUS INFINITUM z.s.

Aktuální informace o spolku, pořádaných akcích i dění na Fakultě právnické se dozvíte na našich facebookových stránkách.

demo
facebookové stránky
IUS INFINITUM z.s.

Uprchlická krize, naděje nebo zkáza?

Ve dnech 21.-22.10.2016 proběhla v Resortu Brdy v Mýtě u Rokycan vědecká konference s názvem „Uprchlická krize, naděje nebo zkáza?“. Akci organizoval studentský spolek IUS INFINITUM z.s. ve spolupráci s Fakultou právnickou ZČU v Plzni, Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR, Spolkem přátel Fakulty právnické ZČU a Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněkm s.r.o. Úvodního slova se vedle děkana Fakulty právnické ZČU v Plzni Doc. JUDr. Jana Paulyho, CSc. a zástupců výše uvedených partnerů ujal starosta města Mýto pan František Končel, který účastníky vřele přivítal a ředitel spolku IUS INFINITUM z.s. Mgr. Bc. Michal Volf. V rámci konference vystoupila více než desítka řečníků z řad akademiků, studentů, ale taktéž i odborníků s praktickými zkušenostmi s danou problematikou, kteří patří mezi absolventy Fakulty právnické.

Závěrem lze konstatovat, že aktuální a náročné téma bylo uchopeno z různých úhlů pohledu v zájmu toho, aby se pokud možno zobrazilo v celé jeho šíři. Několik desítek účastníků vyjádřilo přání sejít se na stejném místě opět v souvislosti s konáním další konference s neméně poutavým tématem.

2016

21.-22.10.2016
Resort Brdy
Mýto

FOTOGALERIE ZDE
demo
demo
demo
demo
demo
demo

Od kodifikaci k rekodifikaci

Studentská vědecká konference „Od kodifikaci k rekodifikaci“ pořádaná spolkem IUS INFINITUM z.s. pod záštitou Fakulty právnické ZČU v Plzni proběhla v prostoru Resortu Brdy v Mýtě ve dnech 02.-03.05.2014. Předmětem konference byla široce pojatá problematika vývoje práva prostřednictvím kodifikačních změn, a to zejména se zaměřením na kodifikaci práva civilního a trestního. Na konferenci vystoupila řada osobností z právnického světa. Mezi přednášejícími se objevil například ústavní soudce JUDr. PhDr. Stanislav Balík, JUDr. Tomáš Louda, CSc., JUDr. Simona Stočesová, Ph.D., LL.M. či doc. JUDr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Posledně zmíněný s velice zajímavým příspěvkem „OD kodifikace s rekodifikaci“ zaměřujícím se na průřez dějinami kodifikací soukromého práva na území českých zemí (rok 1811 a ABGB), kodifikační práce v období první republiky, rok 1950 a tzv. střední občanský zákoník, rok 1964, a zákon č. 40/1964 Sb. a konečně zákon č. 89/2012 Sb., tzv. nový občanský zákoník, účinný od 01.01.2014. Prostor byl samozřejmě dán i studentům Fakulty právnické ZČU v Plzni, kteří zde mohli rovněž prezentovat své vlastní příspěvky.

2014

02.-03.05.2014
Resort Brdy
Mýto

FOTOGALERIE ZDE
demo
demo
demo
demo
demo
demo

Býkov 2013: Setkání mladých vědeckých pracovníků

Konference „Býkov 2013: Setkání mladých vědeckých pracovníků“ pořádaná Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve spolupráci se spolkem IUS INFINITUM z.s. proběhla v prostoru Zámeckého statku Býkov v Hromnicích ve dnech 29.11.-01.12.2013. Předmětem konference byly aktuální otázky nejen z okruhu právních dějin, ústavního práva, civilního práva, trestního práva, správního práva, finančního práva, mezinárodního práva a práva Evropské unie, ale například i teorie práva a památkového péče.

Mezi přednesenými příspěvky lze zmínit například příspěvek doc. JUDr. Miroslava Černého na téma „Římské a kanonické právo ve středověku“, příspěvek JUDr. Mgr. Vendulky Valentové, Ph.D. na téma „Trestní postih účastníků plzeňských protestů proti měnové reformě v roce 1953, příspěvek JUDr. Zuzany Vostré, Ph.D. na téma „Prezident ČR a Česká národní banka – aktuální otázky“, příspěvek JUDr. Ing. Radky Zahradníkové, LL.M., Ph.D. na téma „Rekodifikace soukromého práva a její promítnutí do procesního práva“, příspěvek JUDr. Aleše Rozehnala, Ph.D. na téma „Média a soudní síň“, příspěvek JUDr. Jarmily Pavlátové, CSc. Na téma „Pracovní práva o jeho postavení v soukromém právu“ či příspěvek doc. JUDr. Tomáše Dvořáka, Ph.D. na téma „K některým otázkám přechodu práv a povinností z původního vlastníka na vlastníky jednotek při vzniku bytového spoluvlastnictví“.

2013

29.11-01.12.2013
Zámecký statek Býkov
Hromnice

FOTOGALERIE ZDE
demo
demo
demo
demo
demo
demo

Lidská práva v 21. století

V rámci konference „Lidská práva v 21. století pořádané spolkem IUS INFINITUM z.s. za přispění Fakulty právnické ZČU v Plzni posluchači vyslechli na čtrnáct příspěvků ze strany akademických pracovníků i studentů Fakulty právnické ZČU v Plzni.

Během dvou dnů se tři desítky posluchačů dozvěděli mnoho zajímavých informací o vybraných lidskoprávních tématech jako například o právu na soukromí v zaměstnaneckém poměru, právních aspektech zákazu dětské práce, možných změn volebního systému či zrušení politické strany. Právě z poslední příspěvek přednesla JUDr. Zuzana Vostrá, Ph.D., a to na popsaném příkladu týkající se zrušení Dělnické strany. Mimo akademických pracovníků z Fakulty právnické ZČU v Plzni zavítal na konferenci i host z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Petr Dostalík, Ph.D. a dalším ctěným hostem byl například i soudce Ústavního soudu ČR JUDr. PhDr. Stanislav Balík.

2013

26.-27.04.2013
Hotel Alexandr
Stříbro

FOTOGALERIE ZDE
demo
demo
demo
demo
demo
demo

Setkání s kardinálem Dominikem Dukou

V rámci pořádaných „Setkání s…“ se studenti Fakulty právnické ZČU v Plzni mohli setkat s kardinálem Dominikem Dukou OP, 36. arcibiskupem pražským, metropolitou a primasem českým a předsedou České biskupské konference, který byl dne 06.01.2012 jmenován kardinálem a dne 18.02.2012 mu papež Benedikt XVI. udělil v Římě odznaky kardinálské hodnosti.

S Plzni je kardinál Dominik Duka OP spjat nejen svojí pracovní pozicí ve „Škodovce“, kde od roku 1975 pracoval patnáct let jako rýsovač, ale rovněž patnáctiměsíčním pobytem ve věznici na Borech, kam byl za minulého režimu umístěn po odsouzení za trestný čin maření státního dohledu nad církvemi. Kardinálovi Dominiku Dukovi se během jeho funkčního období podařilo dotáhnout do konce některé záležitosti spjaté s církevními otázkami, jejichž řešení trvalo dlouhá léta, například spor o Svatovítskou katedrálu nebo přijetí zákona o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi.

2013

11.04.2013
Fakulta právnická ZČU v Plzni
Plzeň

FOTOGALERIE ZDE
demo
demo

Setkání s předsedou Rady vysokých škol Jakubem Fisherem

V rámci pořádaných „Setkání s…“ se studenti Fakulty právnické ZČU v Plzni mohli setkat s doc. Ing. Jakubem Fisherem, Ph.D., předsedou Rady vysokých škol sdružujících všechny veřejné, státní a řadu soukromých vysokých škol a zabývajícími se otázkami rozvoje, financování a legislativními záležitostmi týkajících se vysokých škol, jejich organizací, řízením a obecně zásadními věcmi ve vysokoškolské agendě, které se dotýkají jak akademických pracovníků tak i studentů.

2012

21.11.2012
Fakulta právnická ZČU v Plzni
Plzeň

FOTOGALERIE ZDE
demo
demo

Zlatá bula sicilská 1212 – 2012

Mezinárodní konference "Zlatá bula sicilská 1212 - 2012" pořádaná Fakultou právnickou ZČU v Plzni a Národním památkovým ústavem, územním pracovištěm v Lokti ve spolupráci s Widziałem prawa i Administracji Uniwersitetu Jagiellońskiego, Kraków, pod záštitou senátora Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miroslava Nenutila a za organizačního přispění spolku IUS INFINITUM z.s. proběhla v prostoru Hradu Loket ve dne 03.-05.10.2012, a to u příležitosti 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské (Bulla Aurea Sicilia). Předmětem mezinárodní konference byl význam Zlaté buly sicilské a související problematika nejen právních dějin evropského středověku. Mezi tematickými okruhy byly vedle samotné Zlaté buly sicilské například suverenita, stát a státnost ve střední Evropě, materiální a právní nástroje k zajištění státu, středověké právní památky či projevy státní symboliky. Mezi přednesenými příspěvky lze zmínit například příspěvek JUDr. Michala Šejvla, Ph.D. na téma "Trůn je prázdný: symboly Krista a teorie vlády (nejen) ve středověku, příspěvek JUDr. Viléma Knolla, Ph.D. na téma "Sedlecko a počátky Loketska", příspěvek JUDr. Miroslava Černého, Ph.D. na téma "Právní život a právní věda v době vydání Zlaté buly sicilské", příspěvek JUDr. Marka Starého, Ph.D. na téma "… ut quicunque ab ipsis in regem electus fuerit…“. Zlatá bula sicilská a nástupnictví posledních Přemyslovců", příspěvek JUDr. Mgr. Václava Valeše, Ph.D. na téma "Investitura českých biskupů do roku 1212" či příspěvek JUDr. Petry Jánošíkové, Ph.D. na téma "K peněžnictví za Přemysla Otakara I."

Součástí mezinárodní konference byl i workshop "Historické vědy a právní vzdělávání" realizovaný v rámci projektu OP VK "Spolupracující právníci".

2012

03.-05.10.2012
Hrad Loket
Loket

FOTOGALERIE ZDE
demo
demo
demo
demo
demo
demo

Setkání s představiteli České advokátní komory

V rámci pořádaných „Setkání s…“ se studenti Fakulty právnické ZČU v Plzni mohli setkat s představiteli České advokátní komory (ČAK) JUDr. Petrem Poledníkem, místopředsedou ČAK a JUDr Janem Mikšem, předsedou kontrolní rady ČAK.

2012

03.05.2012
Fakulta právnická ZČU v Plzni
Plzeň

FOTOGALERIE ZDE
demo
demo

Setkání s plzeňským advokátem JUDr. Janem Gallivodou

V rámci pořádaných „Setkání s…“ se studenti Fakulty právnické ZČU v Plzni mohli setkat s předním plzeňským advokátem JUDr. Janem Gallivodou a mohli s ním diskutovat o aktuálních právních otázkách zejména ve vztahu k dění na Fakultě právnické ZČU v Plzni.

2012

15.03.2012
Fakulta právnická ZČU v Plzni
Plzeň

FOTOGALERIE ZDE
demo

Setkání s ústavními soudci

V rámci pořádaných „Setkání s…“ se studenti Fakulty právnické ZČU v Plzni mohli setkat s ústavními soudci JUDr. Dagmar Lastoveckou, JUDr. Ph.Dr. Stanislavem Balíkem a JUDr. Jiřím Nykodýmem a diskutovat s nimi o aktuálních právních otázkách zejména ve vztahu k fungování Ústavního soudu ČR.

2011

09.12.2011
Fakulta právnická ZČU v Plzni
Plzeň

FOTOGALERIE ZDE
demo