Stanovy spolku

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1.  IUS INFINITUM z.s. (dále též jen jako „Spolek“) je spolkem podle ust. § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen jako „NOZ“ či „Občanský zákoník“).

1.2. Sídlem Spolku je Plzeň.

Čl. 2 Účel a činnost spolku

2.1.  Účelem Spolku je podpora rozvoje Fakulty právnické Západočeské univerzity V Plzni (dále též jen jako „FPR ZČU v Plzni“) a hájení jejího dobrého jména a pověsti (dále též jen jako „Účel spolku“).

2.2. Hlavní činnost Spolku spočívá zejména v:

 1. a) pořádání vzdělávacích konferencí a přednášek,
 2. b) pořádání vědeckých konferencí,
 3. c) akvizici akademické obce, tj. studentů, absolventů a akademických pracovníků FPR ZČU v Plzni, a dalších podporovatelů FPR ZČU v Plzni pro podporu účelu Spolku,
 4. d) pořádání společenských, sportovních a turistických akcí podporující účel Spolku (dále též jen jako „Hlavní činnost spolku“).

2.3. Vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti je Spolek oprávněn vyvíjet na základě rozhodnutí Správní rady.

Čl. 3 Vnitřní organizace spolku

3.1. Orgány Spolku jsou:

 1. a) Ředitel Spolku jako orgán statutární (dále též jen jako „Ředitel“),
 2. b) Správní rada Spolku jako orgán nejvyšší (dále též jen jako „Správní rada“),
 3. c) Členská schůze Spolku jako orgán volební (dále též jen jako „Členská schůze“),
 4. d) Tajemník Spolku jako orgán administrativně-právní a organizační (dále též jen jako „Tajemník“).

3.2. Funkce Ředitele je neslučitelná s členstvím ve Správní radě a s funkcí Tajemníka.

Čl. 4 Ředitel spolku

4.1. Ředitel je statutárním orgánem Spolku jmenovaným Správní radou na dobu 2 let.

4.2. Ředitelem může být jmenována bezúhonná fyzická osoba starší 18 let, která je členem Spolku a současně studentem, absolventem či akademickým pracovníkem FPR ZČU v Plzni.

4.3. Výkon funkce Ředitele počíná dnem určeným v rozhodnutí o jmenování, jinak dnem jmenování Ředitelem.

4.4. Ředitel zastupuje Spolek navenek a činí za Spolek veškerá právní jednání.

4.5. K právnímu jednání,

 1. a) kterým Spolek nabývá nebo pozbývá nemovitou věci nebo vlastní nemovitou věc zatěžuje,
 2. b) Spolek zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem, nebo
 3. c) jehož hodnota přesahuje 20.000,00 Kč nebo obdobný ekvivalent v cizí měně.

musí být udělen předchozí písemný souhlas Správní rady.

4.6. Výkon funkce Ředitele zaniká:

 1. a) uplynutím funkčního období,
 2. b) odvoláním Správní radou,
 3. c) odstoupením Ředitele z funkce,
 4. d) zánikem členství ve Spolku,
 5. e) smrtí Ředitele.

4.7. Výkon funkce Ředitele je bezúplatný; Ředitel má však na základě rozhodnutí Správní rady nárok na náhradu nákladů spojených s výkonem funkce.

4.8. Ředitel je z výkonu své funkce odpovědný Správní radě; na její žádost je povinen zúčastnit se jejího zasedání a poskytnout Správní radě veškerou součinnost k výkonu jejích zejména kontrolních pravomocí.

4.9. Ředitel je povinen se řídit pokyny Správní rady.

Čl. 5 Správní rada spolku

5.1. Správní rada je nejvyšším orgánem Spolku voleném Členskou schůzí na dobu 2 let.

5.2. Správní rada má 5 členů.

5.3. Členem Správní rady mohou být jmenováni pouze členové Spolku.

5.4. Členové Správní rady volí ze svého středu předsedu Správní rady (dále též jen jako „Předseda správní rady“), který zejména svolává nejméně jednou ročně zasedání Správní rady.

5.5. Členové Správní rady volí ze svého středu Tajemníka.

5.6. Správní rada může rozhodovat i mimo zasedání per rollam, tzn. písemně nebo s využitím technických prostředků, zejm. e-mailovou zprávou. Předseda správní rady v rozhodnutí o hlasování per rollam současně určí nejzazší dobu pro doručení hlasování jednotlivých členů Správní rady s tím, že se má za projevení nesouhlasu s navrženým usnesením, nehlasuje-li člen Správní rady v určené době vůbec.

5.7. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy správní rady.

5.8. Správní rady zejména:

 1. a) jmenuje Ředitele,
 2. b) odvolává podle svého uvážení Ředitele,
 3. c) udílí písemný souhlas s právním jednáním podle Čl. 4 odst. 5 těchto stanov,
 4. d) kontroluje činnost Ředitele,
 5. e) udílí Řediteli závazné pokyny k výkonu jeho funkce,
 6. f) jmenuje Tajemníka,
 7. g) odvolává podle svého uvážení Tajemníka,
 8. h) kontroluje činnost Tajemníka,
 9. i) udílí Tajemníkovi závazné pokyny k výkonu jeho funkce,
 10. j) rozhoduje o přijetí člena Spolku a jeho přiřazení do příslušné komory,
 11. k) rozhoduje o vyloučení člena Spolku,
 12. l) vydává další vnitřní předpisy Spolku,
 13. m) mění stanovy Spolku,
 14. n) rozhoduje o zrušení Spolku,
 15. o) rozhoduje o výši členských příspěvků, když tato výše může být pro různé druhy členů dle příslušných komor odlišná.

5.9. K rozhodnutí podle Čl. 5.8. písm. b), g), k) a h) těchto stanov se vyžadují nejméně 3 hlasy členů Správní rady, k rozhodnutí podle Čl. 5.8. písm. m) a n) se vyžadují všechny hlasy členů Správní rady.

5.10. Výkon funkce člena Správní rady je bezúplatný; člen Správní rady má však na základě rozhodnutí Členské schůze nárok na náhradu nákladů spojených s výkonem funkce.

Čl. 6 Tajemník spolku

6.1. Tajemník je administrativně-právním a organizační orgánem Spolku, kterého jmenuje Správní rada ze svého středu na dobu 2 let.

6.2. Tajemníkem může být jmenována bezúhonná fyzická osoba starší 18 let, která je členem Spolku a současně studentem, absolventem či akademickým pracovníkem FPR ZČU v Plzni.

6.3. Výkon funkce Tajemníka počíná dnem určeným v rozhodnutí o jmenování, jinak dnem jmenování Tajemníkem.

6.4. Tajemník zejména:

 1. a) vykonává administrativně-právní úkoly spojené s činností Spolku a organizuje vnitřní činnost Spolku,
 2. b) kontroluje činnost Ředitele v souladu s pokyny Správní rady dle ust. Čl. 5.8. písm. d) těchto stanov,
 3. c) udílí Řediteli závazné pokyny k výkonu jeho funkce v souladu s pokyny Správní rady dle Čl. 5.8. písm. e) těchto stanov,
 4. d) dává Správní radě návrh na vyloučení člena Spolku,
 5. e) dává Správní radě návrhy na další vnitřní předpisy Spolku,
 6. f) dává Správní radě návrhy na změny stanov Spolku.

6.5. Výkon funkce Tajemníka zaniká:

 1. a) uplynutím funkčního období,
 2. b) odvoláním Správní radou,
 3. c) odstoupením Tajemníka z funkce,
 4. d) zánikem členství ve Spolku,
 5. e) smrtí Tajemníka.

6.6. Výkon funkce Tajemníka je bezúplatný; Tajemník má však na základě rozhodnutí Správní rady nárok na náhradu nákladů spojených s výkonem funkce.

6.7. Tajemník je z výkonu své funkce odpovědný zbylým členům Správní rady; jako člen Správní rady je na žádost ostatních členů Správní rady povinen zúčastnit zasedání Správní rady a poskytnout Správní radě veškerou součinnost k výkonu jejích zejména kontrolních pravomocí.

6.8. Tajemník je povinen se řídit pokyny Správní rady.

Čl. 7 Členská schůze spolku

7.1. Členská schůze je volebním orgánem Spolku, který dále rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Správní rady o vyloučení člena Spolku.

7.2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku, když se dělí na Komoru absolventů, Komoru akademických pracovníků a Komoru studentů.

7.3. O odvolání proti rozhodnutí Správní rady o vyloučení člena Spolku rozhoduje pouze Komora absolventů a Komora akademických pracovníků.

7.4. Členskou schůzi svolává Ředitel nejméně jednou za jeden rok a to tak, aby členové Správní rady mohli být případně zvoleni před skončením funkčního období dosavadních členů Správní rady.

7.5. Členskou schůzi v rozsahu Komory absolventů a Komory akademických pracovníků svolává Ředitel do 1 měsíce od doručení Spolku odvolání proti rozhodnutí Správní rady o vyloučení člena Spolku.

7.6. Členskou schůzi svolává Ředitel nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti o svolání členské schůze nejméně 1/3 členů z každé komory Členské schůze nebo nejméně 2/3 členů jedné komory Členské schůze.

7.7. Členskou schůzi dle Čl. 7.4. – 7.6. těchto stanov Ředitel svolává  písemně nebo s využitím technických prostředků, zejm. e-mailovou zprávou.

7.8. Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň 1/5 členů každé komory Členské schůze.

7.9. V případě, že ani 30 minut po době, na níž bylo zasedání Členské schůze svoláno, není Členská schůze usnášeníschopná, je možné konat náhradní Členskou schůzi. Náhradní Členská schůze musí být svolána v pozvánce na řádnou Členskou schůzi, přičemž její program musí být totožný s programem řádné Členské schůze. Náhradní Členská schůze je usnášeníschopná za účasti libovolného počtu členů spolku.

Čl. 8 Spolkové členství

8.1. Členem spolku se může stát na základě své přihlášky, rozhodnutí Správní rady a řádné a včasné úhradě členského příspěvku každá svéprávná fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s účelem Spolku.

8.2. Přijetím za člena se člen zavazuje dodržovat tyto stanovy, jiné vnitřní předpisy Spolku a plnit povinnosti stanoveném rozhodnutím orgánu Spolku.

8.3. Současně s rozhodnutím o přijetí za člena Spolku rozhodne Správní rada i o tom, jaké komory je členem.

8.4. Ztratí-li člen svéprávnost, resp. kvalifikační předpoklad pro členství v komoře, jíž je členem, rozhodne Správní rada buď bez zbytečného odkladu o změně členství nebo o vyloučení člena.

8.5. Členství ve Spolku zaniká:

 1. a) vystoupením člena,
 2. b) vyloučením Správní radou z důvodu nezaplacení stanoveného členského příspěvku,
 3. c) vyloučením Správní radou z důvodu závažného nebo opakovaného porušování těchto stanov, jiných vnitřních předpisů Spolku, rozhodnutí orgánů Spolku nebo jiných členských povinností,
 4. d) úmrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby bez právního nástupce,
 5. e) zánikem Spolku bez právního nástupce.

Čl. 9 Členská práva a povinnosti

9.1. Členové Spolku mají zejména následující členská práva:

 1. a) účastnit se činnosti Spolku,
 2. b) být informován o činnosti Spolku,
 3. c) účastnit se konferencí, školení a seminářů pořádaných Spolkem podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,
 4. d) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Spolku,
 5. e) účastnit se jednání orgánů Spolku, jedná-li se o činnosti či chování daného člena,
 6. f) ukončit kdykoli své členství,
 7. g) účastnit se se jednání Členské schůze a hlasovat o jejích rozhodnutích, není-li stanoveno jinak.

9.2. Členové Spolku mají zejména následující členské povinnosti:

 1. a) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování Účelu spolku a Hlavní činnosti spolku,
 2. b) dodržovat tyto stanovy a ostatní vnitřní předpisy Spolku,
 3. c) plnit povinnosti stanovené rozhodnutím orgánů Spolku,
 4. d) usilovat o dobré jméno Spolku, jakož i o dobré jméno FPR ZČU v Plzni,
 5. e) řádně a včas platit členské příspěvky,
 6. f) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

10.1. Práva o povinnosti v těchto stanovách neupravené se řídí právní úpravou Občanského zákoníku.

10.2. Tyto stanovy byly přijaty Členskou schůzí konanou dne 28.06.2016.

 

V Plzni dne 28. června 2016.