Vedení spolku

Ředitel spolku

Ředitel je statutárním orgánem spolku jmenovaným správní radou na dobu 2 let, který zastupuje spolek navenek a činí za spolek veškerá právní jednání. Ředitel je z výkonu své funkce odpovědný správní radě a je povinen se řídit jejími pokyny. Současným ředitelem spolku je Mgr. Bc. Michal Volf.

MICHAL VOLF

Mgr. Bc. Michal Volf je absolventem magisterského studijního programu Právo a právní věda a bakalářského studijního programu Veřejná správa a v současné době je interním doktorantem na Fakultě právnické ZČU v Plzni.

Michal Volf

Správní rada spolku

Správní rada je nejvyšším a zároveň kontrolním orgánem spolku voleným na dobu 2 let. Správní rada má 5 členů, členové správní rady volí ze svého středu předsedu správní rady a tajemníka. Správní rada zejména jmenuje, odvolává a kontroluje činnost ředitele a tajemníka, rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku, mění stanovy spolku, vydává další vnitřní předpisy spolku a rozhoduje o výši členských příspěvků. Současným předsedou je Bc. Jakub Brada. Dalšími členy správní rady jsou Mgr. Bc. Ondřej Dostál, který byl zároveň jmenován do funkce tajemníka, Mgr. Bc. Petra Březinová, Bc. Pavel Homolka a Jiří Finta.

JAKUB BRADA

Bc. Jakub Brada je absolventem bakalářského studijního programu Veřejná správa a studentem magisterského studijního programu Právo a právní věda na Fakultě právnické ZČU v Plzni.

Jakub Brada

Tajemník spolku

Tajemník je administrativně-právním a organizačním orgánem spolku jmenovaným správní radou z jejího středu na dobu 2 let, který zejména vykonává administrativně-právní úkony spojené s činností spolku, organizuje vnitřní činnost spolku, kontroluje a udílí pokyny řediteli spolku v souladu s pokyny správní rady, dává správní radě návrhy na vyloučení člena spolku a změny stanov a dalších vnitřních předpisů spolku. Tajemník je z výkonu odpovědný zbylým členům správní rady a je povinen řídit se pokyny správní rady. Současným tajemníkem spolku je Mgr. Bc. Ondřej Dostál.

ONDŘEJ DOSTÁL

Mgr. Bc. Ondřej Dostál je absolventem magisterského studijního programu Právo a právní věda a bakalářského studijního programu Veřejná správa a v současné době je interním doktorantem a zároveň studentem navazujícího magisterského programu Veřejná správa.

Ondřej Dostál